Amazing Asia Festival Winactie

Wedstrijdformulier Amazing Asia Festival

Wedstrijdreglement

Carrect NV

Amazing Asia Festival winactie door Mazda Strombeek by  Carrect

Artikel1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstijd ‘Amazing Asia Festival winactie door Mazda Strombeek by  Carrect’, hierna de “Wedstrijd” genoemd

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Carrect NV, met maarschappelijk adres te Luchthavenlaan 8, 1800 Vilvoorde ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0831.340.181, hierna de “Organisator” genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wijdstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De Wedstrijd start op 16 augustus 2023 en eindigt op 3 september 2023.

De Organisator behoud zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator. Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • Zijn of haar naam (voor- en familienaam)
  • E-mailadres
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Merk huidige wagen

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (Beschikbaar via https://nl.mazda.be/privacy/) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerving van persoonsgegeven (GDPR).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegeven of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de organisator (zie hoger voor link).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan de deelname van de betrokkene.

Artikel 5. Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de website www.mazdastrombeek.be

Het wedstijdmechanisme verloopt als volgt:

Na het scannen van de QR-code komen de deelnemers op de desbetreffende website terecht waar zij de persoonsgegevens invullen gevolgd door twee schiftingsvragen.

  • Hoeveel inzendingen zullen we voor deze wedstrijd op 03/09/2022 om 23.59 uur ontvangen hebben?
  • Hoeveel % van de deelnemers rijden met een Mazda

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

De Winnaar wordt aangeduid op basis van de antwoorden op de twee schiftingsvragen.

De deelnemer van wie de antwoorden de juiste antwoorden het dichtst benadert (of die de juiste antwoorden geeft) wint de prijs benoemd in artikel 7.

In geval van een ex aequo zal de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd als winnaar worden aangeduid.

De Winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Prijs

De Prijs die in het kader van de wedstrijd kan gewonnen worden is:

                2x VIP-ticket voor het Amazing Asia Festival te Vilvoorde op 8, 9 en 10 september 2023.

Artikel 8. Fraude en misbruik

Carrect NV houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemer die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijdt handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: Intellectuele Eigendom

De winnaar aanvaardt dat ze in communicaties van Carrect NV kunnen worden vernoemd (eventueel met foto's en naamvermelding). De winnaar verklaart zich ermee akkoord mee te werken aan (foto)sessies en geeft zijn akkoord voor publicatie van deze foto's.

Artikel 10 Contact

Een deelnemer kan met zijn vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij Carrect NV per e-mail aan: info@carrect.be